About Project
Our Services
Service : แจ้งเหตุฉุกเฉิน
Service : บริการข้อมูล EMS

About Project
            การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินผ่านเครือข่ายในรูปแบบ Web services เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ทั้ง ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :
            1.เพิ่มโอกาสให้ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้สามารถพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น            
2.สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดหรือนักวิจัย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ขอบเขตของโครงการ :
1.โครงการนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสารในการเชื่อมโยงติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานต่างๆ
2.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายงานระดับพื้นที่และการทำวิจัยพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 
  © copyright; 2017 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)